Panunumpa ng mga Church Elders (Sample)

Heto ang kopya ng panunumpa ng mga church elders sa harap ng kongregasyon ng Baliwag Bible Christian Church. Ito ay galing sa “Elder Vows” na ginagamit rin ng Capitol Hill Baptist Church, Washington, DC.

[Sa mga elders na kinukumpirma]

1. Sumasampalataya ka ba kay Jesu-Cristo bilang iyong sariling Panginoon at Tagapagligtas?

Sumasampalataya ako.

2. Naniniwala ka ba na ang Bibliya na binubuo ng Luma at ng Bagong Tipan ay ang Salita ng Diyos, mapagkakatiwalaan nang buo, na ang kabuuan nito nito ay kinasihan ng Banal na Espiritu, at siyang pinakamataas at natatanging di-nagkakamaling pamantayan ng pananampalataya at gawa?

Naniniwala ako.

3. Taos-puso mo bang pinaniniwalaan na ang Saligan ng Pananampalataya at Tipan ng iglesyang ito ay naglalaman ng mga katotohanang naaayon sa Banal na Kasulatan?

Naniniwala ako.

4. Nangangako ka ba na kung dumating ang panahon na meron kang hindi na sinasang-ayunan sa Saligan ng Pananampalataya at Tipan ng iglesyang ito ay ipagbibigay-alam mo ito sa pastor at sa iba pang mga elders ang pagbabagong nangyari sa iyong mga pananaw?

Nangangako ako.

5. Nagpapasakop ka ba sa pamamahala at pagdidisiplina ng Baliwag Bible Christian Church?

Nagpapasakop ako.

6. Nangangako ka ba na magpapasakop sa mga kasama mong elders ayon sa kalooban ng Panginoon?

Nangangako ako, sa tulong ng Diyos.

7. Naudyukan ka ba, hangga’t sa abot ng pagkakilala mo sa sarili mong puso, na tanggapin ang pagkakatawag bilang elder dahil sa pag-ibig sa Diyos at masidhing hangarin na itanghal ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng Mabuting Balita ni Cristo?

Opo.

8. Nangangako ka ba na magiging masigasig at matapat sa pagtatanghal ng mga katotohanan ng Mabuting Balita at ng kabanalan at kapayapaan ng iglesyang ito, anumang pag-uusig o pagtuligsa ang harapin mo dahil sa paggawa ng tungkuling iyon?

Nangangako ako, sa tulong ng Diyos.

9. Magiging tapat ka ba at matiyaga sa pagsasagawa ng mga tungkulin mo bilang elder, ikaw man ay nag-iisa o nasa harap ng maraming tao, at magsisikap ka ba sa tulong ng biyaya ng Diyos na ipakita ang kagandahan ng Magandang Balita sa paraan ng iyong pamumuhay, at mamuhay nang may kabanalan na siyang dapat tularan ng mga miyembro ng iglesyang ito?

Sisikapin ko, sa biyaya ng Diyos.

10. Buo ba ang loob mo na tanggapin ang personal na responsibilidad para pangalagaan ang kongregasyong ito bilang isang elder, para pangasiwaan ang ministeryo ng iglesya, at ilaan ang iyong sarili sa panalangin, sa pagtuturo ng Salita ng Diyos, at pagpapastol sa kawan ng Diyos, na nananangan sa biyaya ng Diyos, sa pamamaraang ang Baliwag Bible Christian Church, at ang kabuuan ng Iglesya ng Panginoong Jesu-Cristo ay mapagpapala?

Opo, sa tulong ng Diyos.

[Sa kongregasyon]

Maaari bang tumayo ang mga miyembro ng iglesyang ito?

1. Kayo na mga miyembro ng Baliwag Bible Christian Church, kinikilala at tinatanggap n’yo ba ang mga lalaking ito bilang mga elders, bilang mga regalo ni Cristo sa iglesyang ito?

Opo.

2. Mamahalin n’yo ba sila at ipapanalangin sa kanilang ministeryo, at makikipagtulungan sa kanila na may kababaang-loob at kasiyahan sa puso, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maganap ninyo ang misyon ng iglesya, na ibinibigay sa kanila ang karangalan at pagsuporta na nararapat sa kanilang pangunguna ayon sa pagkakatawag sa kanila ng Diyos, para sa karangalan at kapurihan ng Diyos?

Opo, sa biyaya ng Diyos.

[Magwakas sa isang panalangin]

1 Comment

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.