Ano ang makabuluhang membership?

Ang ibig sabihin ng “makabuluhang membership” ay apat na bagay:

#1: Ang mga miyembro ng isang church ay dapat na mga Cristiano.

Sa book of Acts, ang mga naniwala sa gospel ay idinagdag sa church (2:41, 47). Ang mga sulat ni Pablo sa mga churches ay mga sulat para sa mga Cristiano (Rom. 1:7, 1 Cor. 1:2). Bagamat walang isa man lang na church ang perpektong makaka-discern kung sino ang Cristiano sa hindi, bawat church ay kailangang buksan ang kanilang membership para lamang sa mga pinaniniwalaan nilang totoong nagpapahayag ng kanilang pananampalataya kay Cristo.

#2: Ang mga miyembro ng isang church ay kailangang regular attenders.

Ang church membership ay tumutulong sa mga churches na pangasiwaan ang mga buhay ng kanilang mga miyembro. Kung ang isang tao ay hindi regular na dumadalo, hindi malalaman ng church kung ano ang kalagayan ng taong ito.

#3: Tinitingnan ng mga miyembro ang kanilang church bilang pangunahing konteksto nila sa fellowship at ministry.

Kapag sinabi mong, “Miyembro ako ng First Presbyterian Church, pero ang totoong ministry ko ay…”, hindi ito biblikal na pagpapakilala sa sarili bilang miyembro ng church. Ang New Testament ay puno ng mga utos na dapat nating gawin sa “isa’t isa” at ang mga ito’y isinulat para sa mga miyembro ng mga local churches. Hindi nito sinasabi na hindi na dapat gawin ng mga Cristiano ang mga utos na ito para sa mga Cristiano na kabilang sa ibang churches kapag may pagkakataon. Gayunpaman, ang New Testament ay naglalarawan ng mga Cristiano na sinusunod ang mga utos na ito unang-una sa grupong kinabibilangan nila at kung saan sila accountable (e.g. 1 Cor. 12).

#4: Ang miyembro ng isang church ay kailangang magkaroon ng ilang mga biblikal na pribilehiyo at responsibilidad.

Ang mga miyembro ng isang local church ay dapat magkaroon ng pribilehiyo na makasama sa Lord’s Supper. Mayroon din silang responsibilidad na:

  1. Manalangin para sa church.
  2. Magkaroon ng mga transparent na relasyon sa ibang mga miyembro ng church na aalagaan nila, palalakasin ang loob, sasawayin, at tuturuan, habang sila rin naman ay natuturuan ng iba (Eph. 4:15-16).
  3. Magpasakop sa mga namumuno ng church at sa mga itinuturo nila (Heb. 13:17).
  4. Isulong ang pagkakaisa sa church (Eph. 4:3).
  5. Suportahan financially ang ministry ng church (Gal. 6:6).
  6. Gamitin ang mga spiritual gifts para sa ikatatatag ng katawan ni Cristo ayon sa abot ng kanilang makakaya (1 Cor. 12:7).

Translated by Gab Nacu from the original 9Marks English article, “What is ‘meaningful membership’?”

Photo by Mick Haupt on Unsplash

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.