Free John Piper eBook in Filipino: “Coronavirus at Si Cristo”

Click image to go to download page

Sa Coronavirus at si Cristo, inaanyayahan ni John Piper ang mga babasa nito sa buong mundo na tumayo sa di-magigibang Batong Sandigan, walang iba kundi ang Panginoong Jesu-Cristo. Kay Cristo lang natin matatagpuan ang lakas na kailangan natin sa pamamagitan ng Diyos na sovereign sa lahat, at siyang nagtatakda, nangangasiwa, at naghahari sa lahat ng bagay para matupad ang kanyang mga layunin–his wise and good purposes. Sa librong ito, nag-alok si John Piper ng anim na sagot sa tanong na, “Ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng coronavirus?” Sa pamamagitan ng mga sagot na ito na hango sa Bibliya, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ay gumagawa sa bahaging ito ng kasaysayan.

with Filipino subtitles

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.